Ако промениш думите си, ще промениш и света си

                     А К О     П Р О М Е Н И Т Е     Д У М И Т Е      С И,       

                                                     Щ Е     П Р О М Е Н И Т Е     И     С В Е Т А     С И 

                                            Едвин      Луис     Коул 
 

    

            Можем да говорим нашите собствени думи и да създаваме проблеми

            Или да изповядваме Божиите думи и да сътворяваме решения 
 
 

     Бог,създателят на вселената,сътвори човека по свой образ и подобие.Като отражение на Създателя, всички хора имат неговата творческа сила.Когато влагаме Божието Слово в устата си и произнасяме Неговите думи,тези думи освобождават творческа сила в нашите обстоятелства,което ни дава възможност да поддържаме едно високо ниво на християнски живот.

    Важно е да разберем значимостта на това,че сме направени по подобие на Бог.Една от разликите между нас и животните е,че животните могат да се размножават,но те нямат творческа сила.Човекът притежава в известна мярка част от Божията творческа сила.Науката не може да сътворява,тя може само да открива това,което е вече създадено.Учените откриха закона за гравитацията и това,че земята е кръгла.Но техни-

те открития само разбулиха това,което води началото си от Бог.

     Човек има способността да произвежда извън видимото поради образа,по който бяхме сътворени.Творческата сила на човека е подобна на творческата сила на Бог.Иначе казано,точно както Бог освобождава Своята творческа сила чрез думите,съ-

щата способност Той е дал и на нас:да творим чрез думите,които изговаряме.Бог изго-

вори една дума и световете,които не съществуваха,изведнъж се появиха( Евреи 11:3,

Римляни 4:17).По същия начин човек може да влияе на изходите в своя живот чрез ду-

мите,които изговаря.В Притчи се казва “Смърт и живот има в силата на езика;и онези,които го обичат,ще ядат плодовете му”(Притчи 18:21).

     Човек може да види едно свободно място и да си помисли:”Какво страхотно място за строеж на апартаменти”.Той може да мисли за апартаментите,за всичко,което ще е необходимо да ги построи и да ги обзаведе и все пак това място ще бъде свободно.Но едва,когато се отнесе към бизнес-партньор и му каже,”Можем да построим апартамен-

ти тук”, тогава той започва сътворяването на нещо,което не е съществувало.Веднъж щом я изговори,той се предава на идеята и заедно започват да изследват нейните достойнства.Цялата творческа сила започва от думите. 

                                     Използвайте властта на Исус

     Когато Исус беше на земята,Той показваше творческата сила на говоренето на Божието Слово.Учениците бяха с Него в  морето,когато изведнъж се разрази страшна буря.Настана паника.В ужаса си,учениците бяха хвърлени в един свят,зареден със страх.В момента те изживяваха тревога,напрежение,стрес и страх от неизбежната трагедия.Когато събудиха Исус,който спеше спокойно,за да му кажат за опасността, Той отиде в предната част на лодката и изговори творчески думи на  бурята:”Мълчи!

Утихни!(Марко 4:39) Когато Исус изговори тези думи,Святият Дух ги изпълни и настана мир.

     Исус отиде в една къща,където една млада жена лежеше мъртва.Той накара оплак-

вачите да напуснат стаята и се обърна към младата жена с думите:”Стани!”(Марко 5:41)

В този момент,там,където беше настъпила смърт,настана живот.Зад бледото лице на смъртта изплува лъчистото лице на живата душа.Неговото Слово сътвори живот.

     На един друг човек Исус каза:”Стани и си иди;твоята вяра те изцери”(Лука 17:19).

Исус изговори,а Духът изпълни всяко нещо,което Исус изговори.

     Исус имаше Божия Дух без мярка(Йоан 3:34).Ние имаме Божия Дух с мярка.Когато убиваме плътта и позволяваме на Божия Дух да обитава в нас,ние получаваме по-голяма мярка от Божия Дух,но никой от нас не притежава Божия Дух без мярка така,както го притежаваше Исус.Когато Исус говореше,Той говореше чрез силата на Божия Дух,който Той имаше без мярка.Той казваше и правеше всичко,което Бог искаше от Него да каже и да направи и това ставаше винаги чрез силата на Святия Дух.

Той живееше в пълна зависимост от Духа.

     Но Исус каза нещо много специфично.Той каза “…и по-големи(дела) от тях ще върши,защото аз отивам при Отца”(Йоан 14:12).

     Петър осъзна това получаване на сила много скоро.Дни след като Исус се беше възнесъл на небето,Петър отиде в храма в часа за молитва.Там той видя един куц човек,който просеше и очакваше някой да му даде нещо.Петър каза:”Сребро и злато аз нямам,но каквото имам,това ти давам: в името на Исуса Христа Назарянина (стани) и ходи!(Деяния 3:6)

     Като използваше името на Исус,Петър протегна ръката си към просяка и му помогна да се изправи на краката си.И тъй като Божия Дух потвърди Словото,което Петър изговори като използваше властта на Исус,мъжът се изправи на краката си и започна да ходи и скача.Краката му,сакати по рождение,изведнъж се изпълниха със сила и живот. 

                     Използвайте думите си,за да творите добро

     Действително всяка дума,която изговаряме е творческа.Сътворяваме трезвост.Съз-

даваме конфликти.Сътворяваме мир.Нашият свят е сътворен от нашите думи,както видяхме в Притчи.В думите има сила.Те създават болка или здраве.Те творят благословение или проклятие.

      Можем да говорим своите собствени думи и да създаваме проблеми или да говорим Божието Слово и да творим решения.

     Можем да говорим нашите си собствени думи и да създаваме ад или да говорим Божието Слово и да сътворяваме рай.

     Исус каза:”Което излиза от човека,то осквернява човека.Защото отвътре,от сърцето на човеците,излизат зли помисли,блудства,кражби,убийства,прелюбодейства,користо-

любие, нечестие,коварство,сладострастие,лукаво око,хулене,гордост,безумство.Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека”(Марко 7:20-23).

     Когато хората изговарят думи на похот,измама,война и неприязън,те сътворяват света,в който тези неща съществуват.Светът,така както съществува днес,бе пресътво-

рен от хората,чиито сърца бяха отделени от Божия Дух.Тези хора са били обект на са-

танинско влияние,така че,когато те са говорили какво е в сърцата им,влиянието на сатана е прониквало в света.Погледнете вестниците!Това,което виждаме около нас,не е светът,такъв,какъвто Бог го е сътворил,а резултатът от влиянието на човека чрез думите,които изговаря. 

                      Думите ви идват от сърцата ви

     Каквото и да има в човешкото сърце,каквото и да протича в мисловния живот на човека,то става явно чрез думите.Не е чудно,че  Бог казва,че ще държи сметка за всяка “празна дума” (Матей 12:36).

     Когато духът на Исус е в нас,Бог ни дава Неговата мисъл чрез Словото Си.Четенето на Божието Слово не е състезание по четене.Това е поемане на самия живот на Бог чрез Неговото Слово.Бог ни дава съзнанието на Исус в и чрез Божието Слово.

     Когато започнем да мислим с Божиите мисли,ние ще започнем да говорим Божиите думи.Когато говорим Божиите думи, нашият свят се сътворява отново.Това е божествено!Съставните части на небето са:любов,радост,мир,дълготърпение,благост,

милосърдие,вярност,кротост,себеобуздание.Тези са познати още като”плодовете на Духа”(Галатяни 5:22-23).Тези плодове във вас се изявяват чрез вашите думи и се отразяват във вашия свят.

     Библията казва”когато хората кажат: ето там е Божието царство,не ходете след тях.

Защото Божието царство не е тук или там.Вижте,Божието царство е във вас”(Лука 17:21,преразказване на автора).Чрез обитанието на Божия Дух,Божието царство е във вас и самото Божие Слово става вашия мисловен живот.

     Преди няколко години бях ужасно наранен от много хора.Бог взе тази болка,изчисти я и даде в мен нов импулс  за служение, като направи нещо красиво от пепелта на моя живот според Словото си (Исая 61:3).Но,когато години по-късно се върнах в града,в който бях преживял обидите,аз започнах да казвам неща и да правя забележки за хората,за които не бях се сещал месеци наред,откакто Бог бе изцерил раните ми.Аз започнах да изгубвам мира и радостта си.Тогава осъзнах,че с коментариите си,аз въз-

кресявах раните на ситуацията.Трябваше да контролирам езика си или щях да да приключа с изговарянето на думи,които щяха да съживят цялата ситуация.Коленичих и се покаях за думите и отношението си.Тогава започнах да изповядвам какво Бог бе направил за мен,как ме беше изчистил от този провал и моето усещане за живота започна да се променя.

      Аз сътворявах атмосфера,лишена от Бог като казвах това,което исках да кажа според емоциите,чувствата,егото,ревността,раната и старото ми отношение.Начинът ми на говорене,подчинен на Божиите мисли вместо на моите собствени,промени ситуацията и ми върна позицията на победител.

     Когато Бог казва в Словото Си,че населява хваленията на Своите хора(Псалм 22:3),

Той казва това в буквалния смисъл.Когато нашите сърца преливат от признателност и благодарност към Бог,ние го хвалим и изпълваме въздуха с думи и песни,чрез които създаваме атмосфера,в която се чувства Божието присъствие.

      Променете сърцето си и оставете новите думи на живот да потекат от вас.Отрица-

телно настроените хора  ще ви избягват,а положителните хора ще започнат да бъдат ваши приятели.Те ще донесат повече положителни неща в живота ви.

      Ако всеки в днешния свят се покае,получи Духът на Христос и започне да говори само вдъхнати от Духа думи,нашият свят ще се промени.Бихме имали рай още тук на земята.Ето по този начин ще изглежда раят!

     Имате ли някаква нужда или познавате ли някой,който има проблем?Тогава се молете какво да говорите и го кажете с властта на Исус.Позволете на Святия Дух да донесе изцеление в живота ви като говорите думите на Исус.Исус ви даде властта да говорите Неговите думи.Вие сте Неговата уста,Неговите очи,Неговите ръце,Неговите уши.Вие сте Тялото на Христос тук на земята.Независимо от това кой е в нужда,ако Бог ви дава целителни думи,тогава ги кажете вместо Христос.

     Изговаряйте думи на вяра,не на страх и вижте какво Бог ще направи!

      Живейте като победители,пречистени от неуспеха,изповядващи Христос и говорейки Божието Слово.Инвестирайте в изучаването на Божието Слово и молитвата, за да се подготвите за вашата следваща промяна или криза.Когато промените сърцето си и думите си,вие ще промените света си.

     Може да търпите провал от време на време,но ако вземете тези принципи присърце и  никога не се отказвате,вие ще сте лпобедители!

     Бог е авторът на вашия успех.Доверете му се!Бъдете свободни в Него!Живейте свободно!

     Победители не са онези,които никога не се провалят,а тези,които никога не се отказват.

{START_COUNTER}