Вероизповедни формули

Кратки вероизповедни формули в самата Библия

Едночленни формули, засвидетелстващи вярата в Исус като Божий Син и Божий Помазаник (Месия, Христос), дошъл за изкуплението на човека от греха

"Симон Петър в отговор рече: "Ти си Христос, Син на живия Бог."

Eвангелие от Матей, 16 глава, 16 стих

"Натанаил Му отговори: "Учителю, Ти си Божий Син, Ти си Израилев цар."

Eвангелие от Йоан, 1 глава, 49 стих

"Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот, и ние вярваме и знаем, че Ти си Христос, Син на живия Бог, Светият Божий."

Евангелие от Йоан, 6 глава, 68-69 стихове

"Тома в отговор Му рече: Господ мой и Бог мой!"

Евангелие от Йоан, 20 глава, 28 стих

"Защото и Христос един път пострада за греховете, Праведният за неправедните, за да ни приведе при Бога, бидейки умъртвен по плът, а оживотворен по дух, с който отиде да проповядва на духовете в тъмницата, които едно време бяха непокорни, когато Божието дълготърпение ги чакаше в Ноевите дни, докато се правеше ковчега, в който малцина, тоест, осем души, се избавиха чрез вода. Която в образа на кръщението и сега ви спасява, (не измиването на плътската нечистота, но позива към Бога на чиста съвест), чрез възкресението на Исуса Христа, Който е отдясно на Бога, като се е възнесъл на небето, и Комуто се покориха ангели, власти и сили."

Първо послание на ап. Петър, 3 глава, 18-22 стихове

"Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога, (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в Светите Писания), за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство, а по Дух на святост биде със сила обявен като Божий Син чрез възкресението от мъртвите."

Послание на ап. Павел към римляните, 1 глава, 1-4 стихове

"Още, братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което се и спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, - освен ако сте напразно повярвали. Защото първо ви предадох онова, което и приех, че Христос умря за греховете ни според Писанията; че бе погребан; че биде възкресен на третия ден според Писанията."

Първо послание на ап. Павел към коринтяните, 15 глава, 1-4 стихове

"Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса, Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците; и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име; така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества, и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца."

Послание на ап. Павел към филипяните, 2 глава, 5-11 стихове

 

Двучленни формули, засвидетелстващи като нещо неразделно вярата в Бога Отца и в Исус, въплътилия се Божий Син

"За нас има само един Бог, Отец, от Когото е всичко, и ние за Него, и един Господ, Исус Христос, чрез Когото е всичко, и ние чрез Него."

Първо послание на ап. Павел към коринтяните, 8 глава, 6 стих

"Заръчвам ти пред Бога, Който оживява всичко и пред Христа Исуса, Който пред Пилат Понтийски засвидетелствува с добрата изповед, да пазиш тази заповед чисто и безукорно до явлението на нашия Господ Исус Христос."

Първо послание на ап. Павел към Тимотей, 6 глава, 13-14 стихове

"Заръчвам ти пред Бога и пред Христа Исуса, Който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явлението Му и царуването Му..."

Второ послание на ап. Павел към Тимотей, 4 глава, 1 стих

 

Тричленни формули, изразяващи вярата в Бога Отца, Сина (Исус) и Светия Дух

"Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. Амин."

Евангелие от Матей, 28 глава, 18-20 стихове

"Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци."

Първо послание на ап. Павел към коринтяните, 12 глава, 4-6 стихове

"Благодатта на Господа Исуса Христа, и любовта на Бога и общението на Светия Дух да бъде с всички вас. Амин."

Второ послание на ап. Павел към коринтяните, 13 глава, 14 стих

"Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви: един Господ, една вяра, едно кръщение, един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички."

Послание на ап. Павел към ефесяните, 4 глава, 4-6 стихове

Информацията е взета от http://harta-bg.info/

{START_COUNTER}