Да изпълзиш от долината

                                   Д А      И З П Ъ Л З И Ш      О Т      Д О Л И Н А Т А 

                                                       К е н е т     Х е г и н,   м л а д ш и  
 

                       Изгубвали ли сте слънцето от полезрението си,поради факта,че

                       пълзите в тъмната долина на поражението?

                       Не губете кураж!Бог е осигурил начин да се измъкнете от доли-

                       ната чрез силата на Божието Слово!  
 

     Винаги се очертава красива гледка,когато се изкачите на една планина и погледнете

долината.Но е трудно,когато сме преживели “падане в долината” или изпитания и трудности в живота си.

     Трябва да излезете от вашите “долинни преживявания”,ако искате да се радвате на изобилния живот,който Бог е планирал за вас.Но това не е нещо,което Бог ще направи вместо вас.Трябва да се измъкнете от “долинните си преживявания” чрез съгласие с Божието Слово и чрез изповеди,основани на това,което Божието Слово казва  за вашето положение.

     Първата долина,от която трябва да излезем,за да бъдем в позицията на получаващи от Бог, е долината на греха.Това е долината,в която всички сме живели до момента на осъзнаване,че сме сгрешили в нещо и сме се лишили от Божията слава.

     Но как сме се измъкнали от долината на греха?Като сме се събудили една сутрин и сме решили да поставим ново начало ли?Не,от долината на греха сме излезнали като сме осъзнали греха си и сме направили нещо по този въпрос съгласно Словото.

     Долината на греха е мястото,в което ще пребивава всеки човек,докато на практика не  осъществи Римляни 10:9: “Защото,ако изповядаш с устата си,че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си,че Бог го е възкресил от мъртвите,ще се спасиш”.

     Много хора осъзнават,че живеят в грях,но не са склонни да променят това.И докато те не са склонни да направят нещо по този въпрос,никой друг не може да им помогне – дори и самият Бог.

     Някои хора могат да кажат, “Да, ама това не е правилно”.Но вижте,Бог вече е осво-

бодил всеки човек по лицето на земята.Бог вече е казал, “Аз изпратих моя Син,Исус.

Той проля кръвта си,за да бъдете вие свободни”.И макар,че Бог е осигурил спасение за всеки,човек трябва да вярва със сърцето си и да изповяда с устата си,че Исус Христос е неговия Господ и Спасител преди да излезе от долината на греха.

     Второ,ние трябва да излезем от долината на болестите.Много хора казват,”Тази болест е начинът на Бог да ми даде урок”.Но,ако болестта е Божият начин да учи децата си,то тогава аз не бих искал да имам нищо общо с такъв баща!

     Като биологичен баща,мен ме боли,когато децата ми боледуват.Сигурен съм,че и повечето родители се чувстват така.И въпреки това,хората твърдят,че Небесният ни Отец учи на нещо своите деца като допуска те да се разболеят от рак или от някаква друга сериозна болест.

     Странно ми изглежда,че хората говорят за това колко добър и любящ е Бог,докато не стигнат до въпроса за неразположенията и болестите.Тогава изведнъж Бог се превръща от добрия Бог в лошия Бог,който разболява хората,защото иска да ги научи на нещо!

     Но това не е библейско.За да излезем от долината на болестите,ние трябва да знаем,че Бог иска да ни изцери (1Петрово 2:24).

     Бог е заинтересуван да освободи децата си,а не да ги гледа как страдат в долината на болестите.Той иска те да живеят на планината и да се радват на живот,изпълнен със здраве и радост.

     Неразположението и болестта отнема децата от техните бащи и майки.Те ограбват семействата от толкова необходимите пари.Болестта ограбва,убива и унищожава.А Библията ми казва,че всичко,което ограбва,убива и унищожава е от дявола.То няма нищо общо с Бога!

     Бог не изпрати Сина си,Исус, да унищожава.Той изпрати Сина си да потърси и спаси изгубените.Той изпрати Исус да ни избави и освободи от болестта,мъката и отчаянието.

     Всичко,което трябва да направим,е да повярваме и да изповядаме думите на Бог.В 1 Петрово 2:24 пише, “…с чиято рана вие оздравяхте”.Това е просто.Защо не можем просто да повярваме и да излезем от долината на болестта?

     В Марко 5 глава,ние откриваме разказа за жената с кръвотечението.Тя откри начина,по който да изпълзи от долината на болестта.

     Марко 5:25 – 29

25” И една жена,която бе имала кръвотечение дванадесет години,

26 и беше много пострадала от мнозина лекари,и беше иждивила целия си имот без да види никаква полза,а напротив беше и станало по-зле,

27 като чу отзивите за Исус,дойде между народа изотзад и се допря до дрехата му.

28 Защото си казваше:ако само се допра до дрехата Му,ще оздравея.

29 И на часа пресекна кръвотечението и, и тя усети в тялото си,че се изцери от болестта”.  

     Тази жена боледуваше от кръвотечение.Тя се беше преглеждала при много лекари и беше похарчила всичките си пари.Но това не бе променило състоянието и.

     Тогава тя чула за Исус и си казала, “Знам какво ще направя.Опитвах всичко,за да се измъкна от долината на болестта,в която живея.Ще отида при Исус”!

    Тази жена не седнала да чака Исус да отиде при нея.Тя отишла при Исус.

     По същия начин, ако искате да излезете от долината на болестта,и вие не трябва да седнете и да чакате изцерението си.Трябва самите вие да станете и да направите нещо.

     Идете там,където е Исус.Той не живее в тази долина.Той е горе на планината на победата,така че идете и се изкачете на тази планина!Изкачете се до облаците на славата и се радвайте на красотата на планинския хребет!Погледнете в долината и кажете:”Виж от какво ме избави Исус”!

     Точно това направи тази жена.Тя каза, ‘ще отида при Исус.Ако само се допра да дрехата му,ще оздравея’.Тя отиде и се допря до Исус и се случи нещо свръхестествено!

     Приятелю,ти не можеш да отидеш при Исус и да го докоснеш без да се случи нещо прекрасно.Исус е винаги готов да ти служи.Но Той ти служи,само когато отидеш при Него.

     Чети Библията!Ще откриеш,че навсякъде – като се започне от спасението,включи-

телно и всяко друго благословение,което получаваш от Бог – именно,когато отидеш при Исус,тогава Той ти служи,а не когато седнеш и кажеш:”Ами,Боже,ето ме!Чакам те да дойдеш и да ми дадеш това,от което се нуждая”.

     Много хора искат някой друг да се моли за тях и да получат изцерението си чрез тяхната молитва.Но така не става.Бог работи с всеки човек индивидуално.

     Така че, ако искате да излезете от долината на болестта,трябва лично да отидете при Исус.Не търсете някой друг да го направи вместо вас.Трябва да отидете при Исус с вяра.Някой друг може да се съгласи в молитва с вас,но той не може да получи отговора за вас вместо вас.Ако искате да с9е изкачите на планинския връх и да се насладите на слънчевата светлина на божията изцерителна сила,вие ще трябва да направите нещо за това лично.

     Преди жената с кръвотечението да открие Исус,тя се намираше в най-тъмните си часове.В продължение на 12 години,тя се беше борила с болестта.Библията казва,че тя е похарчила всичките си пари за лечение.Тя не можела да отиде на никакъв лекар повече,защото нямала повече пари.За нея сякаш не съществувала никаква надежда.

     Но, тогава тази жена чула за човек на име Исус.Тя чула,че не било нужно човек да има пари,за да отиде при този Човек.Нямало значение дали имаш милиони долари или нямаш никакви пари.Този човек просто казал:”Елате при мене всички отрудени и обре-

менени , и аз ще ви успокоя.Защото моето иго е благо, и моето бреме е леко”(Матей 11:28-30).

     Приятелю,Исус е същият днес,какъвто е бил и вчера.И Той все още казва “Елате при мен.От мен не трябва да купувате това,от което се нуждаете”.

     Ако трябваше да купуваме отговорите на нашите нужди,никой от нас нямаше да получи нищо.Никой от нас няма достатъчно пари,за да си купи вечен живот!Но,Слава на Бога,всичко,което трябва да направим,е да повярваме в Исус Христос като наш Спасител, и Той безплатно ни дава вечен живот!

     Тази жена повярвала в способността на Исус да я изцери,така че тя се докоснала до дрехата му.Когато тя сторила това,Той се обърнал към нея и и казал:”Дъще,твоята вяра те изцери”.

     Не ти трябват пари,за да получиш от Бог това,от което имаш нужда.Всичко,от което се нуждаеш е вяра в Божиите думи.Всичко,което трябва да направиш е да  повярваш в Божието слово.Това не ти струва нищо.

    Божието Слово ни казва,че ние вече сме получили от Бог дял на вяра (Римляни 12:3).

Не е нужно до получаваме повече вяра.Просто трябва да използваме вярата,която вече имаме!

     Тази жена в Марко 5 никога през живота си не беше чула за това,как трябва да се вярва.Всичко,което беше чула бе,че мъж на име Исус обикаляше от град на град като правеше добро,изцеряваше всички,които бяха болни и подтиснати,тъй като Той бе помазан от силата на Бог.И когато тази жена чула за Исус,тя си казала:”Ще отида при Исус.Ако се докосна до дрехата му,ще оздравея”.

     Тя си проправила път през тълпата.С последни сили,тя се протегнала и докоснала дрехата му с вяра.След като направила това,тя била напълно изцерена!

     Исус се обърнал и казал:”Кой се докосна до мен”?Петър прибързано казал:”Кой те докосна ли?За какво говориш Господи?Виж тълпата!Те всички протягат ръце,за да те докоснат,а ти пак питаш,’кой се докосна до мен’?

     Забележете,че нищо не се случваше,когато други хора случайно се сблъскваха в Исус или Го докосваха от любопитство.Тези хора оставаха в същата долина,в която бяха преди до Го докоснат.

    Но жената,която имаше вяра,каза:”Ако се докосна до Него,нещо ще се случи.Аз ще оздравея”.И когато тя се докосна до Него,нещо наистина се случи.Защо?Защото тя похарчи единственото нещо,което и беше останало – вяра в това,което Бог каза,че Неговият Син ще направи за нея.Ето това е начинът,по който вие можете да изпълзите от долината на болестта!

     Друга долина,от която трябва да излезете, е долината на финансовата катастрофа и финансовото отчаяние.Това е долина,в която повечето от нас сме потъвали в един или друг случай.Понякога всичко изглежда така,сякаш живеем нагазили до колене в тинята на тази долина!

     Но във Филипяни 4:19 се казва:”…А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христа Исуса”.Много хора сядат в големите си кресла,вдигат краката си,облягат се и казват:”Аз ще живея чрез вяра!Благодаря ти Боже,че посрещаш нуждите ми”!А след това очакват брониран камион пълен с пари да паркира пред вратата им!

     Но бронирана кола не идва.?Бог няма да снабди нуждите на хората,когато те не правят това,което Той им е казал в Словото Си.

     Вижте,Бог не е казал,че ще ви даде всичко,за което си помислите.Той не е казал,че ще ви даде всичко,което желаете да имате.Той каза,че ще благослови всичките ви начинания (Второзаконие 28:8).

     Павел,същият човек,който каза,че Бог ще снабди всяка ваша нужда според Неговите богатства в слава,казва също:”Ако някой не иска да работи,не бива и да яде”(2Солунци 3:10).

     Трябва да направите нещо.Не можете просто да си стоите и да казвате “Бог ще посрещне моите нужди”, когато сметките са просрочени и няма храна в къщата.В Биб-

лията пише,че ако не се грижите за своите си,вие сте по-лош и от неверник (1Тимотей 5:8).

     Ако задълбочено изучавате Божието Слово,ще откриете,че децата на Израел трябваше да първо да правят това,което Бог им казваше да правят преди да бъдат благословени.И ако те не се  подчиняваха на Бог,те не получаваха благословенията Му.

     Например,Бог каза на израелтяните,че те са длъжни да направят нещо,за да може ангелът на смъртта да подмине техните първородни деца.Те трябваше като знак да намажат вратата с агнешка кръв и да ядат месото за Пасха така,както Бог ги бе инструктирал.

     А когато израелтяните бяха в пустинята,Бог им каза:”Събирайте манна всеки ден!Не се опитвайте да я трупате,защото се разваля”.Тогава Бог им каза колко манна трябва да събират за съботния ден.Повече манна им бе позволено да събират в деня преди събота,защото манна не падаше от небето единствено в събота. 

     Бог се грижеше за израелтяните по един чудесен начин дотогава,докато те изпълняваха това,което Той им казваше да правят.Бог ще снабдява и вашите нужди дотогава,докато вие вървите с вяра и правите това, което Той ви е казал да правите в Словото Си.

     Ако виждате,че нуждите ви не биват удовлетворявани,изпитайте се и вижте дали не се бавите в подчинението на Божиите заповеди в някоя област от живота си.Уверете се,че правите всичко така,както Бог ви е казал да правите в Словото си.Това е начинът да излезете от долината на финансовото отчаяние!

     Необходимо е също така да излезете от долината на миналите грешки.Трябва да се освободите от миналото си без значение колко трудно може да ви изглежда да го направите.

     Например,вижте апостол Павел!Той трябваше да забрави  много минали грешки.Па-

вел е бил един от основните подстрекатели за убийството на Стефан с камъни.Павел,

тогава известен като Саул на Тарсус,убивал много християни, а много други хвърлял в тъмници докато преследвал църквата на Господ Исус Христос.

     Но после Павел бил новороден и Бог го призовал да стане апостол на езичниците.

Сигурен съм,че дяволът се е опитвал да припомня на Павел  миналото му,за да го мъчи.

     Но Павел е знаел,че трябва да забрави миналото си.Той знаел,че трябва да се измъкне от долината на миналите грехове чрез вярата си в Господ Исус Христос (Фили-

пяни 3:13 – 14).

     Ние можем да излезем от долината на нашите минали грешки и грехове.Ако сме помолили Бог да ни ги  прости,можем да бъдем сигурни,че  Бог никога повече  няма да си спомни за тези грехове (Михей 7:18-19).

     В Римляни 8:1 пише:”И така, сега няма никакво осъждане на тези,които са в Христа Исуса(които ходят не по плът,а по дух)”.Така че,помолете Бог да ви прости и забравете миналото!Продължете по пътя на живота!Не оставяйте повече в долината на миналите грешки!И не позволявайте на дявола да ви дърпа отново натам!

     Ние всички се изправяме пред такива преживявания,които ни повличат надолу в долината.Но от всеки от нас зависи дали ще остане в долината или ще се изкачи на планинския връх на Божията победа.

     Тъй като вие падате в долината на тези преживявания през живота си,запомнете,че Бог и в тези моменти е с вас.Врагът ще се опитва да ви накара да мислите,че Бог напълно ви е забравил.Но Бог никога не ви изоставя,нито ви напуска (Евреи 13:5).Така че,обърнете се към Господа!Той е този,който може да ви помогне.

     Дяволът може да се опитва да ви повлича в долината .Но  вие можете да минавате през тези долини с Бог до вас.Можете да излезете на другата страна като извикате победоносно,точно както Павел каза:”Но да благодарим на Бога,който винаги ни води в победно шествие в Христа и навсякъде изявява чрез нас благоуханието на познанието за Него (2 Коринтяни 2:14).

     Приятелю,от теб зависи.Ти трябва да се решиш да излезеш от твоята долина.Никой друг не може да вземе това решение вместо теб – нито твоите приятели,нито твоите съседи,нито твоят пастор.Никой друг освен теб не може да те измъкне от твоята долина.Разбира се,не можеш да се измъкнеш с твои собствени сили.Но можеш да се измъкнеш чрез силата на Господ Исус Христос!

{START_COUNTER}