Прошката принадлежи на светийте

                    П р о ш к а т а      п р и н а д ле ж и     н а      с в е т и й т е

     

                                       К е н е т     Е.    Х а г и н 
 

            Не трябва да живеете в самообвинения поради минали грехове.

            Възстановете приятелството си с Бог чрез скъпоценната кръв на Исус! 
 
 

            “Това,което сме видели и чули,него възвестяваме и на вас,за да

            имате и вие общение с нас;а пък нашето общение е с Отец и с

            Неговия Син Исус Христос.

           Но ако ходим в светлината,както е Той в светлината,имаме обще-

           ние един с друг,и кръвта на Сина Му Исуса(Христа) ни очиства от

           всеки грях.

           Ако изповядваме греховете си,Той е верен и праведен да ни прости

          греховете,и да ни очисти от всяка неправда”.

 •  
  •  
   •  
    •  
     •  
      •  
       •  
        • 1 Йоан 1:3,7,9
 
 
 
 

     Много често християните се борят с чувството на вина като се чудят дали Бог им е

простил миналите грехове,дори когато те вече са се разкаяли за тях.

     Истината е,че те могат да са сигурни,че в Словото Си,Бог им е обещал опроще-

ние и изчистване от всяка неправда.Божието обещание в 1Йоан 1:9 се отнася за всеки вярващ,защото прошката принадлежи на светиите!

     Често хората смятат,че 1Йоан 1:9 се отнася за грешниците.Но,апостол Йоан не е адресирал това послание към грешниците.Първо,Йоан принадлежи към християните.

Той не говори за това как трябва да изграждаме взаимоотношения с Бог.Темата на него-

вото послание е как да поддържаме дружбата си с Бог.

     Прошката принадлежи на светиите,на това едва ли ще го разберете от начина,по който много светии постъпват.Например,хората понякога разбират погрешно думите на апостол Павел в 1Йоан 1:10:”Ако речем,че не сме съгрешили,правим бога лъжец, и неговото Слово не е в нас”.Те казват:”вижте,този стих означава,че лъжем,ако речем,че нямаме грях,защото всеки един от нас е съгрешил”.

     Трябва,обаче,да вземете предвид целия контекст.Този стих се отнася до човека,кой-то е извън приятелството си с Бог и ходи в тъмнина.Ако един човек ходи в тъмнина,то тогава той лъже,ако рече,че няма грях.

     Но ако ние ходим в светлината,ние имаме приятелство помежду си и кръвта на Божия Син ни очиства от всеки грях.Ако сме очистени от всеки грях,ние не ходим в грях и тъмнина.

     Докато ходите в светлината,вие сте изчистени от грях.Когато грешите и ходите в тъмнината,вие сте извън приятелството си с Бог и другите.Но,Слава на Бог,има начин да си върнете приятелството си с Небесния Отец!

     Този начин е посочен в 1Йоан 1:9.Ако изповядаме греховете си,Той е верен и праведен да ни прости.Той е верен!Благодаря на Бог за Неговата прошка!

     Тъй като говоря за прошката,нека кажа следното.Не трябва да ходим тук и там и да критикуваме хората за техните минали грешки.Ако не беше Божията прошка,никой от нас нямаше да отиде в Рая.И никой от нас нямаше да се радва и на Божиите благословения.

     Ако критикувате и търсите вината на хората,като се ровите в греховете им и говорите за миналото им,ще създадете преграда между вашата душа и Спасителя.Мо-

литвите ви няма да бъдат чути и вярата ви няма да действа.Трябва да ходите с любов,ако искате да сте здрави и Бог да ви благославя.

     Но ако сгрешите,идете при Исус,вашия праведен защитник!В 1Йоан 2:! пише:”Де-

чица мои,това ви пиша,за да не сгрешите;но ако съгреши някой,имаме ходатай при Отца,Исуса Христа,праведния”.

     Вижте,когато извършите нещо нередно и съгрешите,вие изгубвате чувството си за праведност.Тогаво не можете смело и уверено да се върнете в Святото присъствие на Отец,чувствате се смутен и засрамен.

     Но,можете да отидете при Исус и да кажете:”Исусе,прости ми!”Исус ви оправдава пред Отец(Римляни8:33,34).И благодаря на Бог,Той е вашият праведен Защитник!

     Исус ще отиде в присъствието на Отец вместо вас и ще представи вашия случай:”Отче,Аз пролях кръвта си за него.Аз заех неговото място.Той изповяда греха си.Моля те,прости му”!Слава на Бог като защитник Исус никога не е губил дело!Всеки път,когато признаете греха си,Бог е верен и праведен да ви прости.

     Щяхте,обаче,да сте в положение на злощастна дилема,ако всичко,което Бог прави се изчерпва с прошката.Защо?Защото щяхте да бъдете опростен,но не и изчистен от неправедността.Но чрез кръвта на Исус,Бог ви очиства от цялата неправедност.Щом признаете и се разкаете за непослушанието и греха си,Бог ви опрощава,очиства и вашите приятелски отношения с Бог са отново възстановени.

     Може да кажете:”Да,но аз се чувствам толкова виновен за това,че сгреших”.Но оставите ли се да ви ръководят чувства на вина и самоосъждение,тогава вие се връщате стъпка назад към тъмнината.Не,продължавайте да вървите към светлината!Останете в светлината!В Библията пише:”Откровението на Твоите слова просвещава,вразумява простите”(в източноправославния превод), а в английския превод “откровението на Твоите Слова дава светлина”.(Псалм 118:130)

     Когато ходите в светлината на Божието Слово,можете с увереност да заявите:”Аз съм чист.Моите грехове са простени и цялото ми минало е под кръвта на Исус”.

     Не се ли радвате,че Бог е не само верен да ни прости,когато се разкайваме,но също така ни дава възможност да си прощаваме един на друг?Помислете за това!

     Спомням си една жена,която дойде при мен преди няколко години след едно мое служение и която мислеше,че не би могла да прости на една друга сестра в Господа.Тя ми каза:”Брат Хагин,искам да се молите за мен”.

     “За какво да се моля?”,попитах я аз.

     Жената започна да плаче.Искам да се помолите този дух на непростителност да ме остави”!А след това ми разказа какво и беше направила онази жена от църквата,на която не можеше да прости.

     Жената продължи да говори:”Брат Хагин,аз искам да простя на тази скъпа сестра.Бог знае,че искам да и простя.Но не мога!Затова искам да ми помогнете да от-

хвърля този дух на непростителност”.

     Аз я попитах:”Сестро,омъжена ли сте?”

     “О,да”,отговори ми тя.”Вече 22 години съм омъжена”.

     Аз казах:”Налагало ли ви се е да простите някога нещо на съпруга си?”

     Жената се засмя:”Разбира се,че ми се е налагало.Точно тази сутрин на закуска трябваше да му простя нещо,което направи”.

     “А вие току-що ми казахте,че не можете до простите”,отговорих аз.Значи,това не е вярно,защото след като можете да простите на един човек,ще можете и на друг!” И така стоят нещата с всеки един от нас!

     Много християни са като тази жена.Те казват,че не могат да простят на някого,а всъщност това,което казват е,че не искат да ходят в Божията любов и прошка към другия човек.Те не разбират за какво е Божията прошка.

     От друга страна, някои християни преживяват трудни моменти след като са получили Божията прошка и след като са се разкаяли, защото те самите не могат да си простят.Сещам се за един търговец,който не можеше да получи изцерение,защото не си прощаваше.Той дойде на моето служение и аз положих върху него ръце за изцерение от високо кръвно налягане.

     Високото кръвно налягане,от което страдаше,бе увредило сърцето и бъбреците му и лекарите му бяха казали да  взима  лекарства, да лежи и така би могъл да живее още две години.

     Но човекът ми каза:”Брат Хагин,присъствал съм на служения за изцерение в цяла Америка.Много пастори ми полагаха ръце за изцерение,но не бях изцерен”.

     Този случай ме заинтригува и аз казах на човека:”Ела на вечерната служба утре по-рано.Искам да си поговорим.

     На следващата вечер,когато се приготвях за служба,внезапно чух Божия глас.Сто-

ри ми се така,сякаш някой стои зад мен.Бог ми каза:”Мислиш ли,че ще искам да направиш нещо,което Аз самият не бих направил?”

    Аз отговорих:”Не,защо,Господи?Ти не би направил това.Да изискваш от мен да направя нещо,което Ти самият не би направил,би било  несправедливо,а Ти не си несправедлив!”

     Докато се подготвях за църква,Бог ми зададе същия въпрос още два пъти.И аз отговорих и двата пъти по един и същи начин.

     Щом влезнах в колата и се отправих към църквата,чух Божия глас отново.Чувах

го така ясно;сякаш някой стоеше на задната седалка и ми говореше.Той отново ме попита:”Мислиш ли,че ще изисквам да направиш нещо,което Аз самият не бих направил?”

     “Не,Господи”,казах аз.”Не,не би го изисквал.Ако направиш това,ще изглеждаш несправедлив,а Ти не си такъв”.

     А след това Бог ми цитира стихове от Писанието,за да ми обясни какво имаше пред-

вид.

    Матей 18:21,22 

     “Тогава Петър се приближи и му рече:Господи,до колко пъти,ако ми съгреши брат ми,да му прощавам?до седем ли?

     Исус му рече:не ти казвам до седем пъти,но до седемдесет пъти по седем”. 
 

     Лука 17:3,4 
 

     “Внимавайте на себе си.Ако  прегреши брат ти,смъмри го;ако се покае,прости му.

И седем пъти на ден ако ти съгреши,и седем пъти се обърне към тебе и каже :покайвам се,прости му”. 

     Бог каза:”Когато Петър ме попита:Господи,до колко пъти,като ми съгреши брат ми, да му прощавам?до седем ли?, Аз му казах:Не ти казвам до седем пъти,но до седемдесет пъти по седем, а това прави общо 490 пъти на ден!”

     Мислих си:”Защо ли Бог ми каза това?”Получих отговора след като пристигнах в църквата и се заговорих с човека,който страдаше от високо кръвно налягане.

     Опитах се да обясня на човека как да се довери на Бог,за да получи своето изцерение.Но,той ме прекъсна и започна да говори за себе си.Докато го слушах,осъзнах,че това,което Бог ми бе казал по-рано, се отнасяше за този човек.

     Мъжът каза:”Брат Хагин,ще съм откровен с вас.Знам,че в Библията пише за изце-

рението и че то е предназначено за мен като вярващ,нали така?Но,аз просто не вярвам,че Бог иска да ме изцери”.

     “Защо да не иска?”

     Той започна да обяснява:”В църквата съм вече 30 години,но пропуснах толкова много неща да свърша,а и в живота си се провалих в толкова много отношения.Не съм изпълнил дълга си като вярващ досега”.

     “Нека ви попитам следното:колко банки ограбихте”,попитах аз.

     “Нито една”,отговори той.

     “  Колко човека убихте?”,попитах го пак аз.

     “Нито един”,отговори той.

     “Ами,тогава”,казах аз,”какви ужасни грехове извършихте през живота си?”

     Мъжът каза:”Брат Хегин,тук не става въпрос за това,което съм направил,а за това,

което не съм направил.Знам,че в Библията пише:Прочее,ако някой знае да прави добро,и го не прави,грях е нему.(Яков 4:17)

     “Винаги съм давал десятъка си и съм правил дарения”,продължи да говори мъжа.Но можех да свърша много повече.Можеше да свидетелствам на хората много повече.Про-

пуснах да направя толкова много неща през живота си,че не вярвам,че Бог ще ме изцери”.

     Знаех какво да му кажа.Показах му пасажа в евангелието на Матей,18 глава,към който пасаж Бог бе привлякъл вниманието ми.Аз казах:”А сега искам да ти задам един въпрос:мислиш ли,че Бог ще иска да направиш от теб нещо,което Той не иска да направиш?”

     Човекът отговори:”Разбира се,че не”.

     “Тогава нека те попитам”,казах аз.”Колко пъти си грешал откакто си християнин? Можеш ли да се сетиш за момент,когато си сгрешил или си се повалил 490 пъти в рамките на един ден?”

     Мъжът отговори:”Не,не мисля,че съм сгрешил или съм се провалил 490 пъти в рамките на един ден”.

     “Ами”,казах аз,”тогава според Матей 18:22,ако сте се разкаяли за вашите грешки ,Бог ви е простил.Бог не ви моли да направите нещо,което Той самият не иска да направите.Но,Той иска да ви прости.И сега вие трябва да си простите и да приемете факта,че Бог иска да ви изцери точно сега”.

    Мъжът разбра какво се опитвах да му кажа.Той осъзна,че Бог вече му е простил и той самият си прости за всички минали грешки.След това аз му положих ръце и той бе изцерен на момента!Дълги години след това той се радваше на изцерението си.

     Дяволът се бе опитал да го измами, натрапвайки му вина за неизпълнен дълг,защо-

то този човек не разбираше какво означава човек да получи Божията прошка или защо-

то той самият не беше си простил миналите грехове и пропуски.

     Много християни са точно като този човек.Те не разбират какво означава в действителност думата “прошка”.Те казват,че вярват на думите в Библията,но когато някой вярващ се препъне и сгреши,те не постъпват така,сякаш вярват в Бог,когато Той казва:”Аз сам изглаждам твоите престъпления заради самия Мене и греховете ти не ще спомена”(Исая 45:25).Вместо това те взимат страната на дявола като осъждат човека заради миналите му грехове.

     Спомням си например,една жена,която не разбираше Божията прошка и неправомерно осъждаше един брат в Христа заради миналите му грехове.Тя членуваше

в една евангелска църква,в която аз понякога ръководех служението.

     На едно от вечерните служения,един човек се приближи до олтара за молитва.Този

човек бе отпаднал от вярата християнин,който не бе стъпвал в църква в продължение на три години.През това време той се беше разболял от неизличима болест.Докато се молех за него,той възобнови  приятелството си с Бог,получи кръщение в Святия Дух и бе изцерен на момента.На следващия  ден,той отишъл на преглед,а лекарят не открил и следа от неизцеримото заболяване.

     По-късно,на една от сутрешните служби,мъжът се изправи пред всички и радостно сподели своето изцерение.След службата,жената,за която споменах по-горе,дойде да разговаря с мен.Само по изражението и разбрах,че е ядосана.

     “Искам да ми обясните нещо!”,процеди през зъби тя.”Искам да знам защо Бог ще иска да изцери човек като този!” и тя каза името на човека.”Той получи спасението си преди години и посещаваше тази църква.Но,от три години не е стъпвал тук.Отиде в света,пиеше,проклинаше и живееше като дявола!”

     “От една страна”,продължи да говори тази жена,”аз предано посещавам тази църква в продължение на 16 години.Можете да питате всеки.Те ще ви кажат,че няма по-добра християнка от мен!Така че,защо Бог ще иска да изцери този мръсен отцепник,а мен не иска да изцери?”

     Аз и казах:”Първо,трябва да се разкаете за лъжата,която изрекохте!Вижте се как се хвалите със себе си,когато думите на самия Исус са:”…защо питаш мене за доброто?

Един Бог има,който е добър…”(Матей 19:17)

     “И не само това”,казах аз,”но,вие трябва да се покаете,защото не сте склонна да простите на този човек заради неговото отстъпване от вярата,въпреки че Бог вече му прости и го очисти след като той искрено се разкая за греховете си.Ако вие се покаете,Бог и вас ще иззцери!”

     Вижте,тази жена не разбираше какво означава думата “прошка”.За нея това бе само една дума.Тя и представа нямаше всъщност колко мощна е Божията прошка и не бе склонна да се отнася с любов и прошка към другите хора.

     Не бива да бъдем като тази сестра:да подценяваме друг брат или сестра в Христа и да разгласяваме на всички миналите им грехове.трябва да помагаме на тези,които са сгрешили и да се молим за тях,а не да ги подценяваме и унижаваме!Трябва да им оказ-

ваме помощ,така че да се поправят и да възстановят приятелството си с Бог.

     Вижте,Бог желае приятелството си с човека!Прошката и възстановяването на приятелството между Бог и човека вървят ръка за ръка.

     Има ли надежда за вярващ,който съгреши?Слава на Бог,има!Има начин за човек да възстанови приятелството си с Бог чрез очистващата сила на кръвта на Исус Христос!

     Посланието на прошка трябва да бъде нашето послание на любов и приятелство към нашите братя и сестри в Христа,които се спъват по пътя.А, ако и ние  самите сгрешим,

след като изповядаме греха си на нашия Бог, трябва да се научим да прощаваме и на себе си.Не трябва да живеем с чувства на вина и самообвинения,защото прошката принадлежи на светийте.

{START_COUNTER}